Namu pārvaldīšana

image

SIA "Vides serviss" nodrošinātie pārvaldīšanas pakalpojumi

Administratīvie pakalpojumi

 • Finanšu uzskaite
 • Maksājumu aprēķini
 • Dzīvokļu īpašumu īpašnieku norēķinu uzskaite
 • Dzīvokļu īpašumu īpašnieku maksājumu pieņemšana
 • Īpašnieku informēšana par izmaiņām pakalpojumu tarifos
 • Norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem
 • Nodokļu pārskatu sastādīšana
 • Gada pārskatu sagatavošana
 • Īpašuma uzturēšanas plānoto un faktisko izdevumu pārskatu sastādīšana
 • Remonta darbu tāmēšana
 • Finanšu un grāmatvedības dokumentu saglabāšana.

 

Juridiskie pakalpojumi

 • Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem
 • Līgumu slēgšana ar dzīvokļu īpašniekiem
 • Parādu piedziņa darbs ar parādniekiem (tiesvedības dokumentu sagatavošana, pārstāvniecība tiesā u.tml.)
 • Juridisku dokumentu projektu sagatavošana (sūdzības, pretenzijas, līgumi, vienošanās, sarakste ar valsts un pašvaldību institūcijām, protokoli u.tml.).

 

Lietvedība

 • Mājas dokumentācijas saglabāšana
 • Izziņu sagatavošana un izsniegšana
 • Mājas kopsapulču un dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana
 • Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana un atbilžu sniegšana
 • Lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā.

 

Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

Ūdensvada un kanalizācijas sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Sistēmas apsekošana (skaitītāju, ventiļu, filtru, nosēdaku, sūkņu, izolācijas), apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana
 • Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana
 • Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
 • Ūdensvadu skalošana.

Siltumapgādes sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu
 • Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude
 • Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude
 • Apkures sistēmas atgaisošana
 • Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana
 • Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana
 • Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana
 • Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana
 • Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts
 • Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība
 • Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana
 • Siltumskaitītāja darbības uzraudzība
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
 • Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā
 • Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa
 • Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē.

Elektroapgādes sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana
 • Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude
 • Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu u.c. nomaiņa.

 

Mājas konstruktīvie elementi

 • Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana
 • Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana
 • Mājas inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana (tīrīšana ar specializētu tehniku – atsevišķa maksa)
 • Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana
 • Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana
 • Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana
 • Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana – atsevišķa maksa
 • Konstruktīvo elementu kārtējie remonti – atsevišķa maksa
 • Ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, apsekošana un darbības tehniskā pārbaude.

 

Avārijas dienesta pakalpojumi

 • Avārijas dienests 24 stundas 7 dienas nedēļā (zvanu pieņemšana un bojājumu pieteikšana).

 

Uzkopšanas darbi

Mājai piesaistītā zemes gabala uzkopšana:

 • Ielas un ietves uzkopšana
 • Iebrauktuves un celiņu uzkopšana
 • Gājēju celiņu uzkopšana
 • Zālienu kopšana un pļaušana
 • Apstādījumu (koku un krūmu) atzarošana, kopšana
 • Bērnu rotaļu laukuma, atpūtas vietu pie mājas uzkopšana
 • Sniega tīrīšana (ja nepārsniedz 6 cm)
 • Sniega tīrīšana (ar speciālu tehniku, ja parsniedz 6 cm – atsevišķa maksa)
 • Sniega izvešana – atsevišķa maksa.

 

Koplietošanas telpu uzkopšana:

 • Kāpņu slaucīšana
 • Kāpņu mitrā uzkopšana (atsevišķās adresēs, kur tas tehniski ir iespējams)
 • Kāpņu margu mazgāšana
 • Kāpņu telpas sienu traipu mazgāšana
 • Koplietošanas telpu logu mazgāšana no iekšpuses (reizi gadā)
 • Koplietošanas telpu logu mazgāšana no ārpuses
 • Pagrabu tīrīšana – atsevišķa maksa.

 

Citi obligāti veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pakalpojumi

 • Deratizācija (grauzēju iznīcināšana)
 • Dezinsekcija (insektu iznīcināšana)
 • Lielgabarīta atkritumu izvešana
 • Lapu un zaru izvešana
 • Lāsteku un sniega tīrīšana no jumta
 • Valsts karoga pacelšana.

 

Parāda apmaksa